පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙත

සාදරයෙන් පිළිගනිමු ..!

කාර්යභාරය

පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ 17(1) වගන්තිය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. පැවරී තිබෙන කාර්යන් අනුව සභා කටයුතු, කාරක සභා කටයුතු, නිල වාර්තා සකස් කිරීම, මහ සභා රැස්වීම්, සියළුම සභා, රැස්වීම්වලට අදාල කටයුතු කාර්ය මණ්ඩලයේ හා පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ කටයුතු ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම, වාහන නඩත්තු කටයුතු ධූරධාරීන්ගේ වරප‍්‍රසාද ලබාදීමත්,  ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම, වැටුප් ගෙවීම, ගබඩා කටයුතු, වාර්ෂික විසර්ජන වාර්තාව, සකස් කිරීම, ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම. කාර්යාලයේ සැලසුම් කටයුතු කිරීම සිදු කරනු ලබයි

කාරක සභා

  • සභා කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව
  • මහ කාරක සභාව
  • යෝජිත ව්‍යවස්ථා හා රීති පිළිබඳ කාරක සභාව
  • කාර්ය පරිපාටි රීති පිළිබඳ කාරක සභාව
  • පළාත් අරමුදල් පිළිබඳ ගිණුම් කාරක සභාව
  • මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව
  • පොදු පහසුකම් හා වරප‍්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව

දැක්ම

සමානාත්මතාවයෙන් – සංවර්ධනයට

මෙහෙවර

ඌව පළාතේ ජනතාවගේ තෘප්තියට හේතුවන පරිදි, කාර්යක්ෂම හා එලදායී ලෙස සම්පත් ප‍්‍රයෝජනයට ගනිමින් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පළාත් සභා ක‍්‍රමයක් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා කැපවූ සේවාවක් සැලසීම.