අප අමතන්න

පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය
පළාත් සභා සංකිර්ණය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2231 431
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2229 712
විද්‍යුත් තැපෑල : info@pcsec.up.gov.lk


 

Contact us

15 + 1 =